ENERGOTEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Skonstruowanie urządzenia automatyki samoczynnego załączania rezerwy (automatu SZR) typu APZplus dla dowolnych układów rozdzielni, wykonującego przełączenia szybkie”.

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych zmierzających do skonstruowania urządzenia automatyki samoczynnego załączania rezerwy (automatu SZR) typu APZplus dla dowolnych układów rozdzielni, wykonującego przełączenia szybkie. Efektem wdrożenia produktu będzie poprawa niezawodności urządzeń SZR oraz skrócenie czasu wykonywania przełączeń, a tym samym obniżenie strat wynikających z awarii w zasilaniu odbiorów.

Obecnie nie ma na rynku urządzenia automatyki samoczynnego załączania rezerwy typu APZplus, które wykonywałoby szybkie przełączenia oraz pracowało w dowolnym układzie rozdzielni. Powszechne są rozwiązania przystosowane do pracy w kilkunastu zestandaryzowanych układach rozdzielni. Urządzenia posiadające możliwość pracy w dowolnym układzie rozdzielni są rzadkością, a dodatkowo mają możliwość wykonywania tylko przełączeń wolnych.

Nowy automat SZR przeznaczony będzie do stosowania w elektroenergetyce zawodowej oraz w elektroenergetyce przemysłowej.

Wartość projektu: 464 479,20 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 277 448,68 PLN