• SPIE Energotest
  Z pasją pomagamy osiągać sukces
 • SPIE Energotest
  Z pasją pomagamy osiągać sukces

Realizujemy działalność z zakresu projektowania szeroko rozumianych układów elektryki i automatyki od roku 2003, kiedy to włączono do struktury organizacyjnej firmy zespół projektowy wywodzący się z Energoprojektu-Gliwice. Aby lepiej dostosować ofertę do potrzeb rynku, działalność projektowa została zorganizowana w trzech pracowniach:

Pracownia projektowania układów zasilania i dystrybucji energii.

Zakres kompetencji tej pracowni obejmuje realizacje prac projektowych w zakresie:

 • układów zasilania i dystrybucji energii elektrycznej (sieci i instalacje elektryczne) elektrycznej na poziomie średniego i niskiego napięcia;
 • stacji transformatorowych SN/nn;
 • rozdzielnic średniego i niskiego napięcia;
 • układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w sieciach SN i nn;
 • układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej;
 • układów napięć pomocniczych i gwarantowanych prądu stałego i zmiennego;
 • układów automatyki przełączania zasilań SZR/PPZ;
 • systemów nadzoru nad sieciami DC;
 • instalacji oświetlenia i siły;
 • gospodarki kablowej;
 • dyspozycji urządzeń;
 • opracowania założeń i koordynacji międzybranżowej w zakresie swoich kompetencji;

Pracownia projektowania układów wyprowadzenia mocy.

Zakres kompetencji tej pracowni obejmuje realizacje prac projektowych w zakresie:

 • budowy i modernizacji układów wyprowadzenia mocy z jednostek wytwórczych dużej, średniej 
  i małej mocy, w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych;
 • układów wzbudzenia i regulacji napięcia generatorów;
 • układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej generatorów, transformatorów oraz bloków generator-transformator,;
 • układów regulacji napięcia transformatorów;
 • układów synchronizacji;
 • układów pomiarowych;
 • systemów rejestracji i analizy zdarzeń i zakłóceń;
 • modernizacji nastawni elektrycznych i pulpitów sterowniczo-sygnalizacyjnych;
 • systemów sterowania i nadzoru typu SCADA;
 • budowy i modernizacji części elektrycznej układu zasilania potrzeb własnych i ogólnych elektrowni 
  i elektrociepłowni w tym instalacji odsiarczania spalin, nawęglania, odpopielania itp.
 • gospodarki kablowej;
 • dyspozycji urządzeń;
 • opracowania założeń i koordynacji międzybranżowej w zakresie swoich kompetencji;

Pracownia projektowania stacji elektroenergetycznych.

Zakres kompetencji tej pracowni obejmuje realizacje prac projektowych w zakresie:

 • budowy i modernizacji stacji elektroenergetycznych 110kV/SN i to zarówno w obszarze obwodów pierwotnych jak i wtórnych stacji;
 • układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej stacji WN/SN w tym pól liniowych, transformatorowych i pól łączników sprzęgłowych;
 • układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej;
 • obwodów pomocniczych stacji w tym układów napięć pomocniczych i gwarantowanych stacji;
 • układów telemechaniki i łączności stacji;
 • układów centralnej sygnalizacji i sygnalizacji zakłóceniowej stacji w tym systemów SCADA
 • gospodarki kablowej;
 • dyspozycji urządzeń;
 • opracowania założeń i koordynacji międzybranżowej w zakresie swoich kompetencji;
 • opracowania dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia robót w Urzędzie;
 • opracowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę w tym opracowania projektu budowlanego i reprezentowania Inwestora przed Urzędem;

W ramach poszczególnych pracowni opracowywane są, w zależności od wymagań Klienta zapisanych w umowie, projekty koncepcyjne, projekty podstawowe oraz projekty wykonawcze. W szczególnych przypadkach, wynikających z konieczności zgłoszenia projektowanych robót w Urzędzie lub uzyskania pozwolenia na budowę, dla danego zadania Inwestycyjnego opracowywana jest stosowna dokumentacja wynikająca z wymogów Prawa Budowlanego tj. Projekt Budowlany lub niezbędna, do zgłoszenia w Urzędzie, dokumentacja techniczna robót. Niezależnie wykonywane są również niezbędne obliczenia i analizy sieci konieczne do prawidłowego doboru projektowanych urządzeń i obliczenia nastaw zabezpieczeń.

Zespół doradców technicznych.

W ramach struktury Pionu Projektowania i Analiz wyodrębniono Zespół Doradców Technicznych. Podstawowym celem działalności tego Zespołu jest wspomaganie wiedzą i doświadczeniem poszczególnych pracowni w rozwiązywaniu trudnych zagadnień techniczno-organizacyjnych wynikających z realizacji bieżących zadań projektowych oraz szkolenie i rozwój przyszłych profesjonalnych kadr projektowych Energotestu.

Obszar działalności tego Zespołu koncentruje się również na:

 • opracowywaniu analiz technicznych, w tym analiz sieciowych;
 • doradztwie technicznym;
 • opracowywaniu koncepcji, prac studialnych, projektów podstawowych dla złożonych zadań projektowych i przedsięwzięć inwestycyjnych;
 • weryfikacji opracowywanych w Pionie projektów, w różnych fazach projektowania;
 • opracowywaniu ofert technicznych;
 • prowadzeniu nadzorów autorskich;
 • utrzymywaniu kontaktów z Klientami Energotestu

Współpraca wielobranżowa.

Dla zadań projektowych, wymagających udziału projektantów z innych branż, podejmowana jest współpraca z zewnętrznymi biurami projektowymi z branży architektoniczno-budowlanej, konstrukcyjnej, sanitarnej, instalacyjnej etc. Podejmujemy współpracę z biurami, projektantami mającymi bogate doświadczenie w projektowaniu obiektów przemysłowych, w tym w szczególności obiektów elektroenergetycznych. W ramach naszej odpowiedzialności za całość projektu, zleconego nam przez Klienta, podejmujemy nadzór nad jego realizacją jako całości oraz prowadzimy koordynację wielobranżową. Naszym staraniem jest również dbałości o końcową jakość i kompletność projektu z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Narzędzia wykorzystywane w procesie projektowania.

W chwili obecnej głównym narzędziem wspomagającym pracę naszych projektantów jest Eplan Electric P8. Poza Eplanem, wykorzystujemy także WSCAD w wersji 5.4, oprogramowanie SeeElektrical oraz AutoCad. Oprócz wyżej wspomnianego oprogramowania graficznego, w procesie projektowania i wszelkiego typu analizach wykonywanych w Pionie Sterowania i Analiz, wykorzystywane są programy do obliczeń zwarciowych, doboru urządzeń, nastaw zabezpieczeń, obliczeń rozpływowych w zakresie rozpływu prądów roboczych i prądów zwarciowych, itp. 


  Pion Projektowania

  Wojciech Kocik
  Dyrektor Działu Sprzedaży
  Sales Departament Director

  tel. +48 606 140 570
  e-mail: wojciech.kocik@spie.com