Polityka ZSZ

Nasza polityka ZSZ wynika z obranej przez nas misji, którą jest Stworzenie innowacyjnej i rentownej organizacji, zapewniającej:

 • zwiększanie efektywności i konkurencyjności Klientów poprzez dostarczanie wysoko specjalizowanych, kompleksowych oraz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie automatyki i elektroenergetyki,
 • satysfakcjonującą wartość dla Właścicieli,
 • pracownikom umożliwienie rozwoju, opartego na zasadach etyki społecznej, transferu wiedzy i umiejętności.

Sukces naszej firmy oparty jest na umiejętności identyfikowania i spełniania wymagań klientów w sposób zapewniający najwyższą jakość usług, przy jednoczesnej dbałości o zdrowie i życie naszych pracowników, środowisko naturalne jak i bezpieczeństwo powierzonych nam informacji.

Polityka ZSZ SPIE Energotest sp. z o.o. opiera się na ciągłym dążeniu do tego, aby być przedsiębiorstwem referencyjnym i preferowanym przez Klientów. Zamierzamy ją urzeczywistniać poprzez:

 • nastawienie na rozpoznawanie potrzeb i rozwiązywanie problemów Klientów,
 • nieustanne wprowadzanie innowacji i doskonalenie swojego działania,
 • monitorowanie informacji zwrotnej od klienta, pozwalającej precyzyjnie spełnić jego wymagania i oczekiwania,
 • zatrudnianie kompetentnej i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej,
 • zapewnianie zasobów i środków niezbędnych do osiągnięcia założonych celów,
 • przestrzeganie wymagań prawnych i innych,
 • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym poprzez systematyczną identyfikację zagrożeń i kontrolę ryzyka oraz jego ograniczenie do poziomu akceptowalnego,
 • ciągłe doskonalenie działań w zakresie ZSZ poprzez wykorzystywanie najnowszych osiągnięć nauki i techniki oraz dotychczasowych doświadczeń, dążących do osiągnięcia wyższej jakości oferowanych wyrobów i usług oraz obsługi klienta,
 • podnoszenie świadomości i odpowiedzialności pracowników w zakresie bhp poprzez kreowanie kultury bezpieczeństwa i współdziałanie wszystkich pracowników,
 • ciągłe podnoszenie przez pracowników kwalifikacji w zakresie ZSZ,
 • dążenie do stałego podnoszenia poziomu BHP,
 • pełną otwartość w zakresie informowania o stanie bezpieczeństwa pracy w zakładzie,
 • zapobieganie awariom środowiskowym, ciągłe doskonalenie działań w zakresie ochrony środowiska oraz podnoszenie świadomości i odpowiedzialności pracowników w zakresie ochrony i dbałości o środowisko naturalne,
 • zapewnienie, że postanowienia niniejszej Polityki ZSZ są znane i zakomunikowane wszystkim pracownikom oraz są realizowane i utrzymywane na wszystkich szczeblach organizacyjnych Spółki,
 • zagwarantowanie zachowania dostępności, poufności i integralności powierzonych nam informacji, zarówno jawnych jak i chronionych ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych nadzorowanych przez ustanowioną politykę bezpieczeństwa danych osobowych,
 • zagwarantowania wymaganego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji,
 • ciągłego ograniczania występowania zagrożeń dla bezpieczeństwa powierzonych nam informacji.

Nasi pracownicy mają świadomość, że tylko indywidualna odpowiedzialność za jakość, bezpieczeństwo i higienę wykonywanej przez nich pracy oraz ochronę środowiska naturalnego jak również pełna identyfikacja
z firmą gwarantuje osiągnięcie założonych celów.

 

Gliwice, 21.04.2022

Tomasz Olszewski

Prezes Zarządu