Energotest sp. z o.o. specjalizuje się w kompleksowym rozwiązywaniu problemów związanych z automatyzacją. Oferujemy realizację pod klucz instalacji automatyki w nowopowstających obiektach począwszy od doradztwa technicznego na etapie przygotowywania inwestycji, poprzez projekty wykonawcze, montaże, oprogramowanie i uruchomienia a skończywszy na serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Zakres naszych usług obejmuje:

 • doradztwo techniczne;
 • opracowanie dokumentacji projektowej pomiarów i automatyki;
 • kompletację dostaw;
 • montaże obiektowe;
 • opracowanie oraz implementacja algorytmów regulacji i sterowania;
 • kalibracja aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • wprowadzenie nastaw, strojenie układów;
 • uruchomienie, w tym badania i próby funkcjonalne;
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej;
 • świadczenie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracach związanych z automatyzacją procesów.Oferujemy wykonanie prac dla różnego typu instalacjach technologicznych:

Energetyka
Instalacje odsiarczania spalin, układy odpopielania i odżużlania, instalacje nawęglania i podawania biomasy.

Gospodarka wodno – ściekowa
Automatyzacja procesów oczyszczania ścieków oraz uzdatniania wody, monitoring pracy pompowni.

Górnictwo
Automatyzacja procesów przeróbki mechanicznej węgla, instalacje transportu i odstawy urobku.

Inne gałęzie przemysłu:
Przemysł celulozowo – papierniczy, Cementownie, przemysł metalurgiczny, przemysł samochodowy, przemysł chemiczny.

Realizujemy również usługi inzynierskie w zakresie wspomagania utrzymania ruchu: układów pomiarowych, automatyki elektroenergetycznej i procesowej oraz systemów obejmujące:

 • doraźne usługi serwisowe;
 • okresowe przeglądy;
 • sprawdzenie i korektę nastaw układów blokad, zabezpieczeń i regulatorów;
 • sprawdzenie i kalibrację aparatury pomiarowej;
 • próby funkcjonalne;
 • zabiegi konserwacyjne