Konieczność stosowania automatyki samoczynnego częstotliwościowego odciążania (SCO) jako integralnego elementu ochrony KSE, została uwzględniona w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24.11.2017 r. ustanawiającym kodeksy sieci dotyczące stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych - NC ER. Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu działania automatyki SCO dla instalacji odbiorczych
i systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego zostały natomiast określone w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17.08.2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru - NC DC. Wszyscy OSD zostali zobowiązani do wdrożenia automatyki SCO, w terminie do dnia 18 grudnia 2022 r. Znaczące zakłady są zobligowane do objęcia swoich odbiorów automatyką SCO zgodnie
z wytycznymi określonymi przez właściwego operatora systemu (OSD lub OSP). 

Oferujemy pełne wsparcie inżynierskie w zakresie dostosowania automatyki SCO do wymogów kodeksów sieci NC ER i NC DC.

Ocena istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej Klienta pod kątem implementacji wymagań kodeksowych w zakresie SCO w tym:

 • weryfikacja funkcjonalności zainstalowanej automatyki zabezpieczeniowej tj.: 

     - określenie możliwości nastaw funkcji zabezpieczeń podczęstotliwościowych, 
     - weryfikacja możliwości spełnienia kryterium czasowego działania, automatyki SCO dla instalacji istniejących i nowych (dla czasów 150 czy 300 ms),
     - weryfikacja czasu zadziałania zabezpieczeń, 
     - określenie łącznego czasu działania toru wyłączającego od momentu pobudzenia zabezpieczenia do czasu otwarcia styków wyłącznika,

 • weryfikacja stopnia dokładności pomiaru częstotliwości przez istniejące urządzenia pomiarowe/zabezpieczenia,
 • wsparcie techniczne Klienta w zakresie negocjacji z OSD warunków technicznych spełnienia kryteriów wyłączających dla automatyki SCO,
 • przeprowadzenie prób funkcjonalnych na etapie rozpoznania możliwości istniejącego układu elektroenergetycznego klienta.

 Dobór optymalnego rozwiązania modernizacji sieci pod kątem spełnienia warunków SCO w tym:

 • dobór urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej realizujących funkcje SCO dla wymaganych kryteriów,
 • wskazanie zakresu modernizacji bądź wymiany istniejących urządzeń wyłączających,
 • opracowanie i uzgodnienie z OSD dokumentacji projektowej,
 • realizacja obiektowa:
  - integracja automatyki SCO z istniejącą infrastrukturą zabezpieczeń i systemów  zarządzających Klienta,
  - próby funkcjonalne i próby odbiorcze.

Oferujemy kompleksową dostawę systemu SCO na bazie urządzeń produkcji własnej, w oparciu o jeden z następujących modeli funkcjonowania automatyki:

 • rozproszony,
 • scentralizowany,
 • adaptacyjny.

System rozproszony SCO jest on oparty o nowoczesne sterowniki polowe EPROTECT, które spełniają najnowszą normę opisującą szczegółowe wymagania dla zabezpieczeń częstotliwościowych:
PN-EN 60255-181.

System scentralizowany SCO realizujemy w oparciu o dostarczane od wielu lat rejestratory zakłóceń RZ-40, rozbudowane o elementy wykonawcze. W takim wypadku jedno urządzenie RZ-40 może obsługiwać do 18 punktów wyłączeń.

System adaptacyjny SCO jest oparty o pomiary mocy poszczególnych odbiorów realizowane w trybie online, a następnie wyłączanie odbiorów w przypadku wystąpienia spadku częstotliwości na podstawie algorytmu uwzględniającego szereg założeń takich jak: 

 • wyłączanie instalacji o najniższym priorytecie, 
 • dynamiczne zmienianie priorytetów poszczególnych instalacji na podstawie zadanych zmiennych
 • minimalizowanie ilości wyłączeń

Adaptacyjny system SCO jest zaprojektowany w taki sposób, aby wyłączenia związane z wymogami SCO były w każdym konkretnym scenariuszu zrealizowane w sposób najmniej uciążliwy dla zakładu przemysłowego.

Zastosowanie adaptacyjnego systemu SCO jest odpowiedzią na trudności realizacje związane z klasycznymi rozwiązaniami tej automatyki, takimi jak:

 • bezpieczny algorytm pomiarowy, odporny między innymi na skokową zmianę kąta,
 • trudna do zaplanowania rzeczywista moc wyłączenia,
 • niska selektywność,
 • trudne do określenia nastawy df/dt.

W przypadku obiektów przemysłowych z generacją, możliwe jest również przeprowadzenie analizy pod kątem zainstalowania systemu ochrony przed blackoutem. Jest to system, który w przypadku awarii katastrofalnej związanej z całkowitą utratą zasilania, utrzymuje dany zakład w zbilansowanej pracy wyspowej. SPIE Energotest jest jedyną krajową firmą inżynierską, która zrealizowała tego typu systemy w Polsce.

Uwaga! Jednym z największych zagrożeń związanych z nieprawidłowym działaniem automatyki SCO jest błędny algorytm pomiaru częstotliwości interpretujący skokową zmianę kąta w punkcie pomiaru jako zmianę częstotliwości. Może to powodować zbędne pobudzenie automatyki SCO. 

Szczegółowe wymagania w zakresie odporności na skokową zmianę kąta, dla urządzeń realizujących automatykę SCO określa norma PN-EN 60255-181 z roku 2019.